Thi công hạ mục Paving (Block & Terrazzo).

 Một số hình ảnh thi công hạ mục Paving tại Nhà máy Sam Sung, Thái Nguyên.