Cung cấp và thi công cây xanh tòa Keangnam

Thi công cây xanh tòa Keangnam giai đoạn 1  

Tầng 1 giai đoạn 1

    

Tầng 7 giai đoạn 1

Thi công cây xanh tòa Keangnam giai đoạn 2

Tầng 1 giai đoạn 2

 

Tầng 7 giai đoạn 2

Thiết kế, thi công Keangnam phía trước giai đoạn 3

Thi công Keang nam giai đoạn 4 và 5