Chăm sóc, duy tu cảnh quan tại The Manor – Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Một số hình ảnh chăm sóc, duy tu cảnh quan tại The Manor – Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội